Pårørendepolitikk

LMS er best på pårørende
LMS primære politiske formål er å bedre pårørendes rettigheter. LMS vil øke pårørendes kompetanse slik at de settes i stand til å etterspørre rettigheter de har krav på. LMS sprer informasjon om pårørendes livssituasjon og initierer kunnskapsutvikling på pårørendefeltet. LMS jobber for økt pårørendeinvolvering på system- og individnivå.

LMS vil jobbe for bedre rettigheter til pårørende
Kommunenes plikt til å yte pårørende til rusavhengige tilstrekkelig bistand er for dårlig ivaretatt i helse- og omsorgstjenesteloven. LMS mener at det må innføres en ny og førende lovpålagt plikt til å ivareta pårørende.

LMS vil jobbe for at tjenestene samarbeider med pårørende
LMS vil synliggjøre pårørendes ressurser i behandling. Pårørendeinvolvering fordrer en konstruktiv dialog med pasienten om betydningen av å inkludere pårørende i behandlingsforløpet. Pårørende kjenner som regel den rusavhengige godt og sitter på informasjon av stor betydning for kvaliteten i behandling og ettervern. Samarbeid er også viktig for å sikre pårørende en mer forutsigbar livssituasjon. Pårørende må selv avgjøre i hvor stor grad, og på hvilken måte, de til enhver tid vil inkluderes i pasientens behandlings- og ettervernstilbud.

LMS vil jobbe for at tjenestene benytter kompetansen som ligger i pårørendeorganisasjonene
LMS vil jobbe for at tjenestene samarbeider med pårørendeorganisasjonene. Det ligger et stort og ubenyttet potensiale i samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, kommune og organisasjonene. Tjenestene er avhengige av organisasjonene for å skape et helhetlig behandlingsforløp, og ikke minst med tanke på implementering av retningslinjer og føringer.

LMS vil jobbe for at det innføres en lovpålagt plikt for kommunene til å ha en pårørendekoordinator
Pårørendes rettigheter er for dårlig ivaretatt. Kommunene prioriterer ikke tilbud til pårørende i tilstrekkelig grad. Manglende tilbud reduserer pårørendes helse unødvendig. Pårørende skal sikres gode og koordinerte tjenester. Pårørende trenger et kontaktpunkt og tydelig informasjon om hva de har krav på og hvor de kan få god og tilstrekkelig bistand og hjelp. Det er ofte vanskelig å nå fram i tjenesteapparatet.  LMS vil   derfor jobbe for at det innføres en plikt til å ha en pårørendekoordinator i kommunen.

LMS vil jobbe for innføring av et NAV-ombud
Måten NAV forvalter lovverket på har stor betydning for den enkeltes livssituasjon. Gjeldende lovverk overfører betydelig makt til NAV. Derfor er det på tide med et NAV-ombud for å sikre bedre ivaretakelse av den enkeltes rettsikkerhet i møte med forvaltningen. Mange pårørende befinner seg i en vedvarende vanskelig og traumatiserende livssituasjon. Manglende individuell oppfølgning fra NAV øker risikoen for sykemeldinger og i verste fall uføretrygd i ung alder.

LMS vil jobbe for kunnskapsutvikling om pårørendes situasjon
Økt kunnskap er veien å gå for bedre pårørendeforståelse og økt pårørendeinvolvering i helse-, omsorg- og rehabiliteringstjenestene. Det er behov for forskning om pårørendes livssituasjon og i hvilken grad pårørende inkluderes i tjenestene, både på individ- og systemnivå. Kunnskapsutvikling endrer negative holdninger og skaper en mer positiv kultur i tjenesteapparatet. Gode holdninger og verdier reduserer skam og stigma.

LMS vil jobbe for at kriseberedskapen i kommunene også ivaretar pårørende til rusavhengige ved alvorlige kriser, ulykker og plutselige dødsfall
Pårørende til rusavhengige har etterspurt denne typen bistand i lang tid. Det burde være selvsagt at mennesker i krise får støtte i en slik situasjon. LMS vil arbeide for at kommunene får en tydeligere plikt til å inkludere overdoser og selvmord i den kommunale beredskapen.

LMS vil jobbe for en ruspolitikk som tar utgangspunkt i at rusavhengighet er en sykdom
Bøter og fengselsstraff skal ikke benyttes for bruk og besittelse til eget bruk. Mange pårørende får økonomiske utfordringer fordi de altfor ofte betaler den rusavhengiges gjeld. Som pårørendeorganisasjon og representant for tredjepart mener vi at legalisering ikke er løsningen. Avkriminalisering må kombineres med opprustning av helse- og omsorgstilbud.

LMS vil jobber for at pårørende prioriteres i kommunenes forebyggende innsats
LMS vil jobbe for at pårørende inkluderes i kommunenes indikative forebyggingstiltak (forebygging rettet mor utsatte grupper i befolkningen). LMS vil jobbe for at søsken til rusavhengige får tilbud om støtte og faglig bistand ved behov. Vi vet at søsken har en økt risiko for å utvikle psykiske vansker som følge av belastninger i barndommen. God forebygging er nødvendig for den enkeltes helse og samtidig viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.