Vedtekter

Revideringer

(vedtatt på landsmøte i Mandal, 23.3.1996)
(revidert på landsmøte i Oslo, 8.3.1997)
(revidert på landsmøte i Sandefjord, 14.3.1998)
(revidert på landsmøte i Sarpsborg, 14.03.04)
(revidert på landsmøte i Molde, 17.3.07)
(revidert på landsmøte i Kristiansand, 21.03.09)
(revidert på landsmøte i Bodø, 13,03,10)
(revidert på landsmøte Lillestrøm, 09.04.11)
(revidert ekstraordinært landsmøte, 06.11.12)
(revidert landsmøte Trondheim, 20.04.13)
(revidert landsmøte i Bergen, 24-25.15 )
(revidert årsmøte i Trondheim, 23.04.16)
(revidert landsmøte Tønsberg, 22.4.2017)

§1 FORBUNDETS NAVN

Forbundets navn er Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

§2 FORMÅL

§2.1 LMS er en medlemsforening med formål å arbeide for:

 • Åpenhet, hjelp og støtte til pårørende for å unngå helsebelastninger.
 • Et godt samarbeid med myndighetene for å medvirke til helhet og kvalitet innen behandling, ettervern og forskning.
 • Å gi saklig informasjon om de farer bruk av narkotika innebærer for den enkelte og samfunnet.
 • Tilfredsstillende koordinering av alt arbeid innen narkotikaomsorgen.

LMS vil motarbeide legalisering og bruk av narkotiske stoffer.

§2.2 LMS skal bidra til effektiv oppfølging av gjeldende lover.

§2.3 LMS er en partipolitisk og ideologisk uavhengig og nøytral organisasjon.

§3 MEDLEMSSKAP I LMS

§3.1 Medlemskap i LMS er åpent for rusmiddelavhengiges pårørende og andre interesserte enkeltpersoner.

§3.2 Organisasjoner / foreninger kan stå tilsluttet LMS i form av støttemedlemskap. Slike organisasjoner / foreninger gis rett til å delta som observatør på årsmøtet.

§3.4 Ethvert medlem i LMS har taushetsplikt med hensyn til personlige forhold man er gitt kjennskap til i sitt arbeid for organisasjonen.

§3.5 Styret kan oppnevne æresmedlemmer av LMS. Som æresmedlemmer kan oppnevnes personer som gjennom flere år ved frivillig innsats har nedlagt betydelig arbeid for LMS. Forslag kan fremmes av LMS` lokallag og styret. Forslag fra lokallag behandles og vedtas av styret.

§4 LMS, LOKAL OG REGIONAL ORGANISERING

§4.1 LMS arbeid lokalt organiseres og drives gjennom lokallag. Lokallagene har egne styrer som velges av lokallagenes årsmøte. Godkjente lokallag i LMS må ha minst fem medlemmer.

§4.2 Lokallagenes styrer arbeider i henhold til LMS’ formålsparagraf, handlingsplaner og vedtekter.

§4.3 LMS organiseres i 5 geografiske regioner tilsvarende de offentlige helseregioner, anno 2004, som er Region Øst, Region Sør, Region Vest, Region Midt-Norge og Region Nord. En region skal bestå av samtlige lokallag innen regionen. Regionen heter Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Region n.n. Det kan organiseres ungdomsnettverk eller grupper, i samarbeid med lokale styrer eller LMS sentralt.

§4.4 Lokale vedtekter kan ikke være i strid med sentrale vedtekter

§5 LMS ÅRSMØTE

§5.1 Årsmøtet er LMS´ høyeste myndighet.

§5.2 Årsmøtet er sammensatt av 1 delegat fra hvert lokallag, samt LMS´ styre. Valg av delegater med personlige vararepresentanter fra lokallagene skal skje på deres årsmøte forut for LMS årsmøte. Hver delegat, samt hvert av LMS’ styremedlemmer har en stemme hver. Det tillates ikke stemmegivning gjennom fullmakter.
Enkeltmedlemmer kan delta på årsmøtet uten stemme- og forslagsrett.
Styret kan gi disse talerett.

§5.3 Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av oktober måned.
Innkalling med saksliste sendes ut til lokallagene, samt øvrige møteberettigede med minst 4 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde:

 • styrets årsberetninger
 • innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet.
 • styrets forslag til handlingsplan, budsjett og medlemskontingent.
 • valgkomiteens forslag til styrerepresentanter og vararepresentanter.

§5.4 Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret treffer beslutning om det, eller hvis minst 30 % av lokallagene krever det. Innkalling til et ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 4 ukers varsel.

§5.5 Styret skal møte på de ordinære og ekstraordinære årsmøtene. Styret har ikke stemmerett under behandling av styrets årsberetning, regnskap, samt forslag til handlingsplan og budsjett.

§5.6 Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsmøtets konstituering
  a) godkjenning av innkallelse
  b) godkjenning av saksliste
  c) valg av møteleder og tellekorps
 2. Styrets årsberetninger, regnskap, herunder fondsavsetninger og revisjonsberetninger.
 3. Behandling av innkomne forslag. Forslag må være innlevert skriftlig til styret senest 2 måneder før årsmøtet.
 4. Styrets forslag til handlingsplan, budsjett for årsmøteperioden og medlemskontingent til LMS.
 5. Valg av organisasjonens leder og nestleder, begge med 2 års funksjonstid.
  Valg av styrerepresentanter og vararepresentanter for 2 år.
  Valg av leder og fire medlemmer i valgkomitéen. Valgkomitéen velges for 2 år.

§5.7 Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall bortsett fra vedtektsendringer som vedtas med 2/3 flertall, kfr. § 9, og spørsmål om oppløsning av LMS kfr. §11.

§5.8 Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av lokallagene er representert.

§5.9 For valgte delegater kan tilskudd til reisekostnader dekkes etter søknad og i samsvar med retningslinjer.

§5.10 Medlemmer som ikke har betalt kontingent for forrige år, kan ikke representere lokallagene på årsmøtet.

§5.11 Habilitetsspørsmål skal avgjøres i tråd med organisasjonens retningslinjer for vurdering av habilitet.

§5.11 Ansatte i LMS er ikke valgbare til LMS` sentrale eller lokale styrende organer eller valgkomite.

§5.12 Ansatte i konkurrerende og sammenlignbare organisasjoner og stiftelser er ikke valgbare til LMS sentrale organer.

§6 LMS’ STYRE

§6.1 Styret i LMS består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer med vararepresentanter. Styret skal være geografisk sammensatt slik at hver region er representert. Styrets medlemmer skal være medlemmer av LMS.

§6.2 Styret møtes ved behov. Styret skal påse at vedtak blir fulgt opp. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg og komitéer. Den regionale styrerepresentanten har kontaktansvaret ovenfor lokallag i egen region i samsvar med styrets arbeidsinstruks. Styret oppnevner representanter og vararepresentanter til organisasjoner som LMS står tilsluttet.

§6.3 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme.

§6.4 Referater fra møtene skal sendes styremedlemmer og varerepresentanter, samt lokallagene.

§6.5 LMS dekker representantenes utgifter til styremøtene etter statens regulativ

 §7 VALGKOMITÉ

§7.1 Valgkomitéen skal bestå av fem personer, en fra hver region.

§7.2 Valgkomitéen innhenter forslag fra lokallagene i de respektive regioner på aktuelle kandidater i god tid før årsmøtet. Rusmiddelavhengiges pårørende skal der hvor dette er mulig, være rimelig representert. Kun lokallagene kan melde inn forslag på nytt styremedlem (LMS sentralstyre) i egen region til valgkomitéen. Foreslåtte kandidater skal være forespurt.

§7.3 Valgkomitéens forslag til alle valg som skal foretas på årsmøtet, vedlegges innkallingen til årsmøtet sammen med de innkomne forslag.

§7.4 På årsmøtet kan det fremmes forslag på andre kandidater enn de som er foreslått av valgkomitéen, dog slik at reglene i vedtektenes § 6.1 oppfylles.

§7.5 Foreligger det forslag på flere kandidater til samme tillitsverv, skal valgene skje skriftlig.

§7.6 Valgkomitéen foreslår ovenfor årsmøtet eventuelle endringer i møtegodtgjørelse for styret.

§8 SEKRETARIATET

§8.1 LMS har kontorsted i Oslo og ledes av en generalsekretær. LMS’ leder er generalsekretærens nærmeste overordnede.

§8.2 Generalsekretæren har ansvaret for den daglige virksomhet i samsvar med avtale/instruks og i henhold til de vedtak som er gitt av styret og årsmøtet.

§8.3 I viktige saker kreves begges underskrift og vedtak i styret.

§8.4 Regnskapene revideres av statsautorisert eller registrert revisor.

§9 VEDTEKTSENDRINGER

§9.1 Forslag til endringer av disse vedtekter kan fremsettes av styret eller lokallagene. Forslag fra lokallagene skal innleveres skriftlig minst 3 måneder før årsmøtet.

§9.2 Styret behandler forslagene, gir sin innstilling og legger det frem for årsmøtet.

§9.3 Forslaget og innstillingen behandles av årsmøtet.

§9.4 For at vedtektsendringer skal bli gyldig, må vedtaket fattes av årsmøtet med 2/3 flertall.

§9.5. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at vedtak og endring er besluttet av årsmøtet.

§10 EKSKLUSJON

§10.1 Eksklusjon kan skje dersom et medlem, lokallagsstyre eller lokal styreleder, handler i strid med LMS’ vedtekter vedtak eller formålsparagraf, samt begår straffbare handlinger. Eksklusjon kan også finne sted dersom et medlem, styreleder, lokallagstyre på annen måte opptrer illojalt eller skader LMS` interesser eller anseelse utad eller innad i organisasjonen. På samme måte kan eksklusjon av et medlem skje når medlemmet skylder medlemskontingent til LMS for to år eller mer og påkrav er sendt medlemmet og medlemmet ikke aksepterer at medlemskapet opphører.

§10.2 Beslutning om eksklusjon gjøres med endelig virkning av LMS` styre.

§10.3 Forut for styrets beslutning om eksklusjon skal vedkommende medlem, lokal styreleder eller lokallagsstyre varsles om eksklusjonssaken og begrunnelsen for denne, samt gis mulighet for å uttale seg skriftlig i saken. Frist for uttalelse settes til 14 dager.

§11 OPPLØSNING

§11.1 Oppløsning av LMS kan kun vedtas på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall.

§11.2 Forbundet anses oppløst når organisasjonsnummeret er slettet i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved oppløsning av forbundet, skal resterende midler gis til formål, som samsvarer med vedtektsfestet formål i LMS.