Ny pårørendeveileder – Den egentlige jobben begynner nå

Av: Kari Sundby, generalsekretær i LMS

Helsedirektoratet har nylig publisert pårørendeveilederen Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Den skal erstatte den eksisterende veilederen Pårørende – en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester. Selv om denne opprinnelig var rettet mot psykisk helsevern, var mye av tankegodset overførbart til andre deler av pårørendefeltet.

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten bygger både på forskning og erfaringsbasert kunnskap og gir en samlet oversikt over pårørendes rettigheter og det offentliges plikter. Veilederen inneholder også råd og tips om hvordan møte pårørende i ulike livssituasjoner og kriser.

Pårørende har mange felles rettigheter og behov, enten du er pårørende til en rusavhengig, til en dement eller har et funksjonshemmet barn. På tross av at veilederen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og et mangfold av perspektiver, er det allikevel en fare for at det hele kan bli for generelt. Det er viktig å erkjenne at ulike pårørendegrupper har særegne utfordringer. Pårørende til rusavhengige opplever ofte psykisk og fysisk vold i perioder av livet. Kriminalitet og torpedoer kan være en stor belastning som pårørende til kreftsyke ikke kan kjenne seg igjen i. Så; ja takk, begge deler – fokus på felles utfordringer og samtidig overføring av kunnskap om særskilte belastninger og behov.

Det er viktig at pårørendeperspektivet ikke reduseres til en en-til-en relasjon. Sosiolog Anne Schanche Selbekk har i sin nylig publiserte doktoravhandling undersøkt hvilke muligheter rusbehandling gir familien. Hun understreker at rusproblemer over tid rammer hele familien og leder til uforutsigbarhet, stress og konflikter.

LMS kjenner seg igjen i Selbekks konklusjoner. En familie er mer enn det enkelte mennesket. Familier, som i utgangspunkter var velfungerende, kan gjennom store belastninger over tid utvikle lite hensiktsmessige måter å kommunisere på. Mor og far eller besteforeldre vil ofte fortelle ulike historier og tolke utfordringer og syn på løsninger forskjellig.

Jobben begynner nå
Opplever familien situasjonen man befinner seg i likt? Hva består en eventuell uenighet i og hvilke konsekvenser får ulike oppfatninger for familiens fungering? Er det noen i familien som har det særlig vanskelig og bør få ekstra oppmerksomhet? Kanskje er det en bror eller søster som bærer på vanskelige hemmeligheter og skjulte opplevelser? Hvordan vil dine valg som tjenesteyter kunne påvirke familien? Dette er viktige spørsmål man bør ha med seg i møte med rusbelastede familier. For å være i stand til utføre godt pårørendearbeid må tjenesteytere ha nok kunnskap, både om pårørendes generelle rettigheter og de særegne utfordringene pårørende til rusavhengige gjennomlever.

Opptrappingsplanen på rusfeltet 2016-2020 og levekårsundersøkelsen Det gjennomsyrer jo hele livet konkluderer med at det er mangelfull kunnskap om pårørendes livssituasjon i kommunale tjenester. Derfor var det svært meningsfullt å få lov til å delta i arbeidsgruppa for voksne pårørende. Helsedirektoratet skal ha honnør for å ha sørget for bred brukermedvirkning gjennom hele prosessen. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å sikre god kvalitet og tilstrekkelig bredde i perspektiver og kunnskapsgrunnlag. Men det er dessverre altfor ofte stor avstand mellom teori og praksis. Veiledere og retningslinjer kan bygge på svært gode intensjoner og anbefalinger uten at dette fører til kunnskapsutvikling og holdningsendringer. Tvert imot ender altfor mange offentlige anbefalinger sine dager i skrivebordsskuffer eller støver ned i tilfeldige bokhyller på institusjoner og NAV-kontorer.

Derfor er det nå den egentlige jobben begynner; sørge for at pårørendeveilederen tas i bruk ute i kommunale helse- og omsorgstjenester; sørge for at veilederen gjøres kjent blant kommunale ledere slik at disse begynner å måle tjenesteytere og mellomledere på i hvilken grad de utfører godt og forsvarlig pårørendearbeid. For det er dessverre slik at innsats som ikke måles og belønnes, har en lei tendens til å bli nedprioritert og tape i kampen om knappe kommuneressurser.

Helsedirektoratet anerkjenner at frivillige organisasjoners innsats er svært viktig i arbeidet med implementering av veiledere og retningslinjer. Pårørende må etterspørre sine rettigheter dersom behovene deres skal bli prioritert.

Vi vil gjerne bidra
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) har som mål å øke kunnskapen om pårørendes livssituasjon, deres behov og ikke minst; hvordan og hvorfor tjenesteytere bør samarbeide med nærstående. Derfor har LMS, gjennom prosjektet Pårørende en ressurs – Fra plan til realitet, blant annet utviklet anbefalinger for hvordan møte og samarbeide med pårørende til rusavhengige. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

Selbekk poengterer at det er «grundig dokumentert at å involvere pårørende til rusavhengige gir god effekt når rusproblemer skal behandles () Både fordi selve behandlingen har større effekt, men også fordi det bedrer forholdet mellom familiemedlemmene».

På tross av denne kunnskapen er det fortsatt slik at pårørende altfor sjelden involveres. Pårørende kan hjelpe deg som tjenesteyter eller behandler til å treffe gode valg dersom du du tar deg tid til å samarbeide med familien og lytte til deres erfaringer. Hva har vært god hjelp før? Hvilke tegn kan indikere at problemer har økt igjen? Hvordan opptrer den rusavhengige når han er deprimert eller abstinent?

Pårørende har fulgt den rusavhengige gjennom mange år. De har vært med på både oppturer og nedturer. De har gjennomlevd kriser og overdoser. Derfor sitter pårørende på viktig kunnskap om hva som kan være til god hjelp.

Og ikke minst; god pårørendeinvolvering i utvikling av tjenester gir bedre tilbud. Kvalitativt gode tiltak øker sjansen for at behandlingen lykkes og er derfor også viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

 

About the Author

LMS

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.